143 Yêu thích| 877672Lượt xem| 4598 Theo dõi| 0Đề cử mon này Đọc truyện yêu mến Theo dõi Đề cử
Bạn đang xem: Vạn cổ thần de chương cuối

*

800 năm trước, Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn Trì Dao công chúa làm thịt chết, thiên kiêu một đời, ngay lập tức như vậy bửa xuống.800 năm sau, Trương Nhược è cổ một đợt nữa sống lại, lại phát hiện đã từng có lần giết chết hắn vị hôn thê, vẫn thống tuyệt nhất Côn Luân Giới, lộ diện đệ nhất trung ương Đế quốc, được xưng "Trì Dao thanh nữ Hoàng" .Trì Dao người vợ Hoàng —— thống ngự thiên hạ, uy lâm chén phương; thanh xuân vĩnh trú, bất diệt bất diệt.Trương Nhược nai lưng đứng sinh sống chư Hoàng từ mặt đường ở ngoài, chú ý Trì Dao nữ giới Hoàng tượng thần, trong lòng bốc cháy lên hừng hực cừu hận liệt diễm, "Đợi ta trùng tu mười ba năm, dám gọi con gái Hoàng xuống Hoàng Tuyền" .Hệ Thống Tu Luyện Võ Đạo:** Võ Đạo Tứ Cảnh ( Võ mang )**1. Hoàng rất Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Tiểu rất Vị --- Trung cực Vị --- Đại rất Vị --- Đại như ý ----> Vô Thượng cực Cảnh*2. Huyền cực Cảnh: Sơ Kỳ ( huyết khí Sôi Trào ) --- Trung Kỳ ( khí huyết Như Hồng ) --- Hậu Kỳ ( huyết khí Trùng Thiên ) --- Tiểu cực Vị ( khí huyết Ngưng Thú ) --- Trung rất Vị ( khí huyết Ngưng Binh ) --- Đại cực Vị ( huyết khí Ngưng Trận ) --- Đại viên mãn ( huyết khí Ngưng Thần ) ----> Vô Thượng cực Cảnh*3. Địa cực Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Tiểu rất Vị --- Trung rất Vị --- Đại rất Vị --- Đại viên mãn ----> Vô Thượng cực Cảnh*4. Thiên rất Cảnh ( Võ Đạo thần thoại cổ xưa ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Tiểu rất Vị --- Trung rất Vị --- Đại rất Vị --- Đại viên mãn ----> Vô Thượng cực Cảnh**Mỗi cực Vị: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong** Ngư Long Cảnh ( Tu Sĩ )**1. Tuyệt nhất Biến: Tiên Thiên bầu Tức2. Nhị Biến: Luyện suy bì Thành Kim3. Tam Biến: Luyện Cốt Hóa Ngọc4 - Tứ Biến: Âm thứ hạng Thánh Mạch5. Ngũ Biến: Dương hình dạng Thánh Mạch6. Lục Biến: Âm Duy Thánh Mạch7. Thất Biến: Dương Duy Thánh Mạch8. Bát Biến: Xung Linh Thánh Mạch9. Cửu Biến: lưu giữ Ly Bảo Thể ----> 10-Thập Biến: Thần đưa ra Mệnh giải pháp ( Vô Thượng rất Cảnh* )*Mỗi Biến: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong** Thánh Đạo ( Thánh Cảnh )**1. Cung cấp Thánh Cảnh: tuyệt nhất Giai ----> Cửu Giai ( mỗi Giai: Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong )1.5. Chuẩn Thánh ( Cửu Giai quá Độ ):- độc nhất vô nhị Kiếp: Tứ Cửu Kiếp- Nhị Kiếp: chén Cửu Kiếp- Tam Kiếp: sống chết Kiếp- Đại Viên Mãn: ngưng Tụ Thánh Tướng2. Thánh giả Cảnh:- Hạ Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong- Trung Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong- Thượng Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong ----> bán Bộ Huyền Hoàng- Huyền Hoàng Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong- Triệt Địa Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong- Thông Thiên Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong ----> buôn bán Hư phân phối Thật- Chân Cảnh ( Chân Thánh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong- Chí Cảnh ( Chí Thánh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong ----> phân phối Bộ Thánh Vương3.

Xem thêm: Get Tra Từ Điển Anh Việt Cả Câu Tiếng Anh Online Chính Xác Nhất

Thánh vương vãi Cảnh:- Nhất cỗ ----> chén bát Bộ- Cửu Bộ: nguyên tắc Tiểu Thiên Địa --- nguyên tắc Đại Thiên Địa --- Đạo Vực Cảnh --- Tiếp Thiên Cảnh --- Lâm Đạo Cảnh ( chuẩn chỉnh Đại Thánh ): cung cấp 1 - cấp 2 - cấp 3*** Đạo pháp Đại thỏa mãn : ở 1 loại Đạo nào đó tu ra 1 triệu đạo Thánh Đạo Quy Tắc*** Thánh vương vãi Đại thỏa mãn : Tu ra 100 triệu đạo Thánh Đạo Quy Tắc4. Đại Thánh Cảnh: Bất Hủ Cảnh ( Bất Hủ Thánh quần thể ) --- Bách gia đạo --- Thiên Vấn Cảnh --- Vạn Tử duy nhất Sinh Cảnh --- Vô Thượng Cảnh*** Ở Vạn Tử nhất Sinh cảnh tu ra từng nào Thánh Đạo nguyên tắc thì nghỉ ngơi Vô Thượng cảnh hạn mức cao nhất là tu ra x3 số Thánh Đạo Quy Tắc sinh sống VTSN( lấy một ví dụ : ở VTSN tu ra 1000 tỷ Thánh Đạo phép tắc thì làm việc Vô Thượng cảnh hạn mức tối đa là 3000 tỷ Thánh Đạo, ko phải ai ai cũng có thể x3 bởi vì tư chất giảm bớt nên làm việc Vô Thượng cảnh đa số thường chỉ ở mức x2 trở xuống là hết mức, Ngô để mắt tới Mệnh Hoàng là lấy ví dụ như )( buộc phải nhớ phân phối Thần hay phân phối Thần đỉnh phong những chỉ là danh xưng cho Vô Thượng cảnh Đại Thánh tu mang đến 1 chuyên môn nhất định mà không hẳn tên cảnh giới )*** bán Thần : Vô Thượng cảnh tu ra 10.000 tỷ Thánh Đạo phép tắc trở lên rất có thể xưng cung cấp Thần- Ở Vạn Tử độc nhất vô nhị Sinh cảnh tu ra tối thiểu 4000 tỷ Thánh Đạo luật lệ mới gồm tư phương pháp trùng kích bán Thần ngơi nghỉ Vô Thượng cảnh*** buôn bán Thần đỉnh phong : Vô Thượng cảnh tu ra 20.000 tỷ Thánh Đạo phép tắc trở lên- Ở Vạn Tử tốt nhất Sinh cảnh tu ra ít nhất 7000 tỷ Thánh Đạo phép tắc mới tất cả tư biện pháp trùng kích cung cấp Thần ở Vô Thượng cảnh*** Đạo Pháp Nhập Thần : tu 1 nhiều loại Đạo nào kia lên Thần cảnh lever ( Vu Mã Cửu Hành Đao Đạo Nhập Thần là lấy ví dụ như )*** chuẩn Nguyên Hội Đại Biểu :- Ở Vô Thượng cảnh tu ra 29.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc- hoàn toàn có thể cùng Nguyên Hội Đại Biểu so vài ba chiêu- Nếu gồm Đạo Pháp Nhập Thần thì táo bạo ngang Nguyên Hội Đại Biểu thông thường ( Vu Mã Cửu Hành là ví dụ, đặc điểm này là Cá đã vấn đáp khi nói tới Vu Mã Cửu Hành )*** Nguyên Hội Đại Biểu : rứa tục danh sách thứ nhất- Thánh Ý tối thiểu cũng bắt buộc Tam Phẩm- Ở Vạn Tử độc nhất vô nhị Sinh cảnh tu ra 10.000 tỷ Thánh Đạo phép tắc trở lên mới có tư giải pháp trùng kích NHĐB sinh hoạt Vô Thượng cảnh- Ở Vô Thượng cảnh tu ra 30 nghìn tỷ Thánh Đạo luật lệ trở lên- có thể cùng mạt lưu lại Nguỵ Thần đấu pháp vài chiêu*** Nguyên Hội Cấp bản lĩnh : 1 dòng Nguyên Hội cũng chưa chắc có một vị- Thánh vương vãi Đại như ý ( có cũng khá được mà không có cũng không vấn đề gì ) : yêu cầu này là không hẳn yêu cầu đề nghị của NHCTT, sinh hoạt thời đại này vị chỉ có Diêm Vô Thần và Trần đạt đến bắt buộc 2 đứa đó new được call là NHCTT tuy nhiên chưa tu ra 2 phẩm Thánh Ý- Bách gia đạo tu ra như ý 2 phẩm Thánh Ý ( đạt mang đến yêu câu này mới được xem như là NHCTT, Diêm với trần là ngoại lệ )- Vạn Tử duy nhất Sinh cảnh tu ra 12.960 tỷ Thánh Đạo nguyên tắc trở lên- Vô Thượng cảnh tu ra 40.000 tỷ Thánh Đạo phép tắc trở lên- khỏe mạnh hơn mạt lưu Nguỵ Thần 1 chút, mà lại không thể bền vững kéo dài chiến dấu bởi vì Vô Thượng Pháp Thể bắt buộc chịu được Thần cấp chiến đầu kéo dài- Nếu sẵn sàng đầy đầy đủ thì có thể giết chết mạt lưu Nguỵ Thần ( thiếu nữ Đế, Ân Nguyên Thần là lấy ví dụ )*** Vô Thượng cảnh như ý : Tu ra rộng 60.000 tỷ đạo Thánh Đạo